Miesiąc: wrzesień 2019

Wzór pisma – Wniosek o zgodę na wgląd w akta sprawy

W postępowaniu przygotowawczym dostęp stron, w szczególności podejrzanego, do akt sprawy nie jest swobodny. Aby zatem uzyskać dostęp do akt prowadzonego śledztwa lub dochodzenia, należy się zwrócić z wnioskiem do prowadzącego dane postępowanie.

Co do zasady zgoda na wgląd w akta sprawy jest wydawana. Można jej jednak odmówić, jeżeli zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa.

Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie; na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do sądu.

Tu znajdziesz wzór wniosku o zgodę na wgląd w akta sprawy karnej.

Wzór pisma – Wniosek o uzasadnienie wyroku

Aby zaskarżyć wyrok w sprawie karnej, w pierwszej kolejności należy złożyć wiosek o jego pisemne uzasadnienie. Sąd karny nie sporządzi i nie doręczy odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem bez stosownego wniosku.

Wniosek należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

Tu możesz pobrać:

– wzór wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie karnej w całości

– wzór wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie karnej w części

Wzór pisma – Wniosek o końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania

Jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na wniosek podejrzanego, prowadzący postępowanie powiadamia podejrzanego o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania. Jednocześnie poucza o prawie uprzedniego przejrzenia akt.

Końcowe zapoznanie z materiałami postępowania to istotne uprawnienie podejrzanego, pozwalające na analizę całości zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz podjęcie stosownych działań w ramach prowadzonej obrony, np. złożenie dodatkowych wniosków dowodowych.

Wzór wniosku o końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania znajdziesz tu.

Wzór pisma – Wniosek o pisemne uzasadnienie zarzutów

W interesie podejrzanego leży, aby znać motywy, jakimi kierowano się stawiając mu zarzut w postępowaniu karnym. Taka wiedza zawsze będzie pomocna w prowadzeniu rozsądnej i skutecznej obrony.

Podejrzany może do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia z materiałami śledztwa żądać sporządzenia uzasadnienia zarzutów na piśmie. Pisemne uzasadnienie doręcza się podejrzanemu w terminie 14 dni.

Wzór wniosku o pisemne uzasadnienie zarzutów znajdziesz tu.

Wzór pisma – Odpowiedź na akt oskarżenia

Oskarżony ma prawo wniesienia, w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia, pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia.

Formułując treść odpowiedzi należy być rozważanym. W szczególności pamiętać trzeba, że zasadą postępowania karnego jest domniemanie niewinności i to oskarżyciel zobowiązany jest do udowodnienia przed sądem winy oskarżonego.

Z uwagi na znaczenie dla sprawy informacji udzielonych przez oskarżonego w pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia, zaleca się skonsultowanie jej treści z profesjonalnym obrońcą – adwokatem.

Tu znajdziesz wzór odpowiedzi na akt oskarżenia.